Wikimedia Commons

CIA OBJAVILA DOKUMENTE: Zašto je bin Laden u svojem računalu čuvao fotografiju srpske crkve?

Autor: dnevno.hr

Pronašli su i plakat 'Ko­so­vo dži­had — mu­sli­man­sko is­tre­blje­nje ko­sov­skih kršćana'

Među dokumentima pronađenima u računalu ubijenog lidera Al Qaide, Osame bin Ladena, nalazi se i fotografija Hrama Svetog Dimitrija u Kosovskoj Mitrovici i mapa grada.

Izgleda kako je bin Laden bio jako zainteresiran za Srbiju i Kosovo, a to pokazuju upravo ti dokumenti s računala.

Pregledom 470.000 dokumenata objavljenih 1. studenoga ove go­di­ne na stranici CIA-e, „Po­li­ti­ka“ je pro­na­šla ma­pu Ko­sov­ske Mi­tro­vi­ce, kao i fo­to­gra­fi­ju Hra­ma Sve­tog Di­mi­tri­ja u Ko­sov­skoj Mi­tro­vi­ci.

”Pro­na­šli smo i plakat na koje­m pi­še ’Ko­so­vo dži­had — mu­sli­man­sko is­tre­blje­nje ko­sov­skih kršćana‘, kao i ma­pu Ko­so­va iz do­ba Oto­man­skog car­stva na kojoj su pri­ka­za­ni Pri­šti­na i Vu­či­trn”, navedeno je na stranici ‘Politike.

Pre­drag Pe­tro­vić, iz­vr­šni di­rek­tor Be­o­grad­skog cen­tra za sigurnosnu po­li­ti­ku, sma­tra da se ne mo­že sa­mo na osno­vi fo­to­gra­fi­ja, od­no­sno bez ne­kog kon­tek­sta tvr­di­ti što će bin La­de­nu ta­kvi dokumenti.

”Ana­li­zom vi­še tisuća tek­stu­al­nih dokumenata ko­ji su uglav­nom na arap­skom je­zi­ku mo­žda bi se mogli izvući  pre­ci­zni­ji za­ključ­ci o to­me  jesu li postojali kon­kret­ni pla­no­vi za na­pa­de ili za de­sta­bi­li­za­ci­ju na Ko­so­vu. Kada se po­gle­da povijest dje­lo­va­nja te­ro­ri­stič­kih ak­ci­ja, ni­je bi­lo na­pa­da Al Ka­i­de ili Islam­ske dr­ža­ve na Ko­so­vu, dok su po­je­din­ci u Bo­sni uglav­nom na­pa­da­li po­li­ci­ju, a ne ci­vi­le”, na­vo­di Pe­tro­vić.

Dži­ha­di­sti su pri­sut­ni na Ko­so­vu još iz vre­me­na bor­bi iz­me­đu srp­skih i al­ban­skih sna­ga, a ra­di­kal­na isla­mi­stič­ka ide­o­lo­gi­ja se in­ten­ziv­no po­če­la ši­riti nakon do­la­ska me­đu­na­rod­nih sna­ga. Po­da­tci ko­je su ob­ja­vlji­va­li stra­ni me­di­ji po­ka­zu­ju da je na Ko­so­vu oform­lje­na sna­žna mre­ža ra­di­kal­nog isla­ma ko­ja ima re­gi­o­nal­ni ka­rak­ter i ko­ja je ve­o­ma do­bro po­ve­za­na sa slič­nim in­ter­na­ci­o­nal­nim dži­ha­di­stič­kim i te­ro­ri­stič­kim skupinama i u Europi, piše Politika.

Autor:dnevno.hr
Komentari odražavaju stavove njihovih autora, ali ne nužno i stavove portala Dnevno.hr. Molimo čitatelje za razumijevanje te suzdržavanje od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Dnevno.hr zadržava pravo obrisati komentar bez najave i/li prethodnog objašnjenja.