Dnevno.hr

Zašto ne smijete potpisati redovni otkaz koji vam poslodavac nudi!

Autor: Nataša Kovar Ričko

Svakog četvrtka naša stalna suradnica, Nataša Kovar Ričko, dipl, iur., odgovara na tri pitanja iz svih pravnih područja.

Dragi čitatelji, podsjećamo vas kako nam svoja pitanja možete slati na adresu elektroničke pošte [email protected]. Napominjemo kako će naša pravnica između svih pristiglih pitanja odabrati tri na koja će odgovarati svakoga četvrtka. Vaše pitanje možda će biti sadržajno izmijenjeno tako da će tekst možda biti skraćen i/ili izmijenjen zbog ograničenosti prostora/jasnoće sadržaja pitanja, odnosno zaštite podataka. Slanjem upita na gore navedenu adresu elektroničke pošte, smatra se da ste suglasni s prikupljanjem i obradom osobnih podataka navedenih u vašoj e-poruci u svrhu odgovora na vaš upit (više o zaštiti osobnih podataka).

Htio sam kupiti garažu u samom centru grada ali sam saznao da garaža nije etažirana. Riječ je o pet garaža koje se nalaze u sklopu, jedna blizu druge, povezane su, a svaka, naravno, ima vrata posebno s ključem. Saznao sam da ne mogu dobiti vlasnički list da sam ja jedini vlasnik. Agencija me je informirala da ću bez obzira na to dobiti dokument da je to moje! Kakvih posljedica mogu imati i problema u budućnosti?

Lijep pozdrav.

Nažalost, velik broj garaža nije upisan u zemljišne knjige, ni kao idealni suvlasnički dio niti kao posebna nekretnina. Pravo vlasništva u pravilu se stječe upisom u zemljišne knjige, međutim, ovdje to nije moguće dok god garaže ne budu upisane. U postupku je povezivanje glavne knjige i knjige položenih ugovora pa provjerite kod upravitelja zgrade je li u postupku navedeno i za zgradu (i za garažu). Ako jest, trebalo bi predati dokumentaciju za upis prava vlasništva u taj predmet (upravitelju ili na zemljišne knjige ako je predmet već na rješavanju na zemljišnim knjigama). Vi možete sklopiti ugovor o kupoprodaji, ali dok se garaža ne upiše, nećete moći upisati pravo vlasništva u zemljišnim knjigama (svakako savjetujem da pokušate upis preko povezivanja kako je gore navedeno). S druge strane, činjenica da garaža nije upisana znači da ni prethodni vlasnici nisu upisani, što otežava i eventualnu ovrhu protiv prethodnih vlasnika (gore bi bilo da je garaža i neki prethodni vlasnik upisan, a da se vi odnosno vaš prodavatelj ne možete upisati). Iako je ovrha i tada moguća (ovrhovoditelj treba dokazati pravni slijed do ovršenika dokumentacijom podobnom za upis prava vlasništva u korist ovršenika), ipak je teža nego kad je ovršenik upisan u zemljišne knjige. Na vama je da ocijenite omjer rizika i dobiti kupnjom ove nekretnine, uzimajući u obzir sve gore navedeno. Savjetujem da se obratite stručnoj osobi radi provjere pravnog slijeda s obzirom na to da prodavatelj nije upisan u zemljišne knjige pa pravni slijed treba svakako utvrditi, a odluku donijeti na temelju ispitivanja pravnog slijeda. Ako je pravni slijed stjecanja u redu (prodavatelj dokazuje pravo vlasništva od prvog vlasnika do njega), u obzir uzmite činjenicu da ćete čekati upis prava vlasništva, kao i mogućnost da i možda nikada neće niti biti izvršen (jer je isto često povezano s velikim troškom vezanim obično uz etažiranje), što će i otežati daljnju prodaju nekretnine. Svakako provjerite i da nekretnina posjeduje građevinsku/uporabnu dozvolu, odnosno rješenje o izvedenom stanju.

Molila bih vas odgovor na jedno pitanje. Susjeda je obojila zid moje ljetne kuhinje. Taj je zid u njezinu dvorištu, ali je na mojoj međi, ne znam kako bih vam to objasnila. Molim da mi kažete komu se obratiti.

Iz vašeg pitanja ne mogu puno toga razaznati, ali ako je vaša kuhinja u tuđem dvorištu, vlasnica tog dvorišta ima određena prava (koja uključuju uklanjanje vaših pokretnina iz njezina dvorišta). Ona načelno nije ovlaštena dirati pokretnine u vašem vlasništvu na način da ih oštećuje (ne znam o kakvom je bojenju riječ), međutim, mogla bi pokrenuti pitanje uklanjanja kuhinje iz svog dvorišta. Također, pod određenim uvjetima i vi možete pokrenuti pitanje uređenja međa odnosno postupak zaštite svojeg prava vlasništva u slučaju da je dvorište po vašem tumačenju vaše. Nažalost nemam podatke iz kojih bih mogla izvući konkretniji zaključak/savjet, ali smatram da bi bilo dobro obratiti se prvo geodetu da utvrdi stanje međa, a potom stručnoj osobi (odvjetniku) koja bi na temelju takvog pregleda geodeta ocijenila vašu pravnu situaciju u pogledu prava vlasništva i korištenja spornog prostora, s tim da bih naglasila kao po mojem mišljenju nije sporna kuhinja (ili njezina boja), već korištenje određenog dijela zemljišta (nekretnine) kao takvo.

Firma u kojoj trenutno jesam je u predstečaju i uskoro imaju ročište. Firma je otvorila već drugu firmu i prebacuju djelatnike iz firme u stečaju u novu firmu. Ja sam još u staroj firmi, imam ugovor za stalno, radni staž nekoliko godina i ostalo mi je godišnjeg odmora… Od mene traže da potpišem otkaz kako bi me prebacili u drugu firmu i tvrde da se godišnji prenosi. Ja s ovim znam da gubim pravo na otpremninu i koliko mi je poznato, godišnji se više ne može prenositi. Ljubazno vas molim pomoć – što da radim i kako da se postavim? Koja su moja prava?

U ovom je slučaju vjerojatno riječ o prijenosu gospodarske cjeline, i sva prava radnika iz bivše firme trebala bi biti prenesena u novu firmu (poslodavca), a za to Zakon o radu predviđa institut po imenu prijenos ugovora na novog poslodavca pod uvjetima određenim zakonom (vidi dolje citat članka). U slučaju da potpišete redovni otkaz (date redovni otkaz) u staroj firmi ili sklopite sporazum o raskidu takvog radnog odnosa, nećete imati prava na burzi, niti ćete imati bilo kakva prava na temelju ranijeg radnog odnosa kod starog poslodavca (otpremnina, godišnji, otkazni rok) ako vam ih novi poslodavac prizna. Osim prijenosa ugovora, postoji i mogućnost da vam “stari” poslodavac uruči otkaz iz poslovno uvjetovanih razloga (koji očito postoje) radi prava na burzi, a s novim da sklopite ugovor o radu u kojem će osnovna prava biti uvećana za polaznu osnovicu prava koja ste stekli ranije (otkazni rok, otpremnina, godišnji odmor) na način da polazišna točka ovih prava bude izračunata na temelju prava koje ste ranije stekli pa se dalje uvećavaju u skladu sa Zakonom o radu odnosno pravilnikom o radu/kolektivnom ugovorom/ugovorom o radu novog poslodavca. Dakako, ocjena vaše pozicije ovisi o svim elementima konkretnog slučaja (mogućnost drugog zaposlenja u slučaju da ne postignete dogovor u vezi s uvjetima novog zaposlenja i  sl.).

S obzirom na to da je riječ o vrlo čestom pitanju, u nastavku ću radi preglednosti citirati cjelokupan članak Zakona o radu koji definira materiju prijenosa ugovora o radu kako slijedi:

Članak 137.

(1) Ako se statusnom promjenom ili pravnim poslom na novog poslodavca prenese poduzeće, dio poduzeća, gospodarska djelatnost ili dio gospodarske djelatnosti, a koji zadržava svoju gospodarsku cjelovitost, na novog se poslodavca prenose svi ugovori o radu radnika koji rade u poduzeću ili dijelu poduzeća koji je predmet prenošenja, odnosno koji su vezani za obavljanje gospodarske djelatnosti ili dijela gospodarske djelatnosti koja je predmet prenošenja.

(2) Radnik čiji je ugovor o radu prenesen na način iz stavka 1. ovoga članka zadržava sva prava iz radnog odnosa koja je stekao do dana prenošenja ugovora o radu.

(3) Poslodavac na kojeg se prenose ugovori o radu na način propisan stavkom 1. ovoga članka preuzima s danom prenošenja u neizmijenjenom obliku i opsegu sva prava i obveze iz prenesenog ugovora o radu.

(4) Poslodavac koji na novog poslodavca prenosi poduzeće, dio poduzeća, obavljanje gospodarske djelatnosti ili dijela gospodarske djelatnosti dužan je novog poslodavca, potpuno i istinito, pisano izvijestiti o pravima radnika čiji se ugovori o radu prenose.

(5) Propust poslodavca da novog poslodavca pisano izvijesti o pravima radnika čiji se ugovori prenose ne utječe na ostvarivanje prava radnika čiji su ugovori o radu preneseni na novog poslodavca.

(6) Poslodavac je dužan o prijenosu poduzeća, dijela poduzeća, gospodarske djelatnosti ili dijela gospodarske djelatnosti na novog poslodavca, pravodobno, prije dana prijenosa, pisano obavijestiti radničko vijeće i sve radnike koji su prijenosom obuhvaćeni.

(7) U obavijesti iz stavka 6. ovoga članka moraju biti navedeni podaci o:

1) danu prenošenja ugovora o radu

2) razlozima prenošenja ugovora o radu

3) utjecaju prenošenja ugovora o radu na pravni, gospodarski ili socijalni položaj radnika

4) mjerama predviđenim u vezi s radnicima čiji se ugovori prenose.

(8) Ugovori o radu iz stavka 1. ovoga članka prenose se na novog poslodavca s danom nastupa pravnih posljedica prijenosa, u skladu s propisima koji reguliraju pravni posao na temelju kojega se vrši prijenos poduzeća, dijela poduzeća, obavljanja gospodarske djelatnosti ili dijela gospodarske djelatnosti.

(9) Ako se prijenos poduzeća, dijela poduzeća, obavljanja gospodarske djelatnosti ili dijela gospodarske djelatnosti obavlja u stečajnom postupku ili postupku sanacije, prava koja se prenose na novog poslodavca mogu se umanjiti u skladu s posebnim propisom, sklopljenim kolektivnim ugovorom, odnosno sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca.

(10) Ako je u poduzeću, dijelu poduzeća, gospodarskoj djelatnosti ili dijelu gospodarske djelatnosti koje je preneseno i koje je zadržalo svoju samostalnost utemeljeno radničko vijeće, ono nastavlja s radom, a najduže do isteka mandata na koji je izabrano.

(11) Ako poduzeće, dio poduzeća, gospodarska djelatnost ili dio gospodarske djelatnosti koje je preneseno ne zadržava svoju samostalnost i nastavak rada radničkog vijeća nije moguć, radnici čiji se ugovori prenose zadržavaju pravo na zastupljenost sve dok se ne stvore uvjeti za izbor novog radničkog vijeća, odnosno do isteka mandata njihova dotadašnjeg predstavnika.

(12) Ako je u poduzeću, dijelu poduzeća, u vezi s obavljanjem gospodarske djelatnosti ili dijela gospodarske djelatnosti koje je preneseno, sklopljen kolektivni ugovor, na radnike se do sklapanja novog kolektivnog ugovora, a najduže godinu dana, nastavlja primjenjivati kolektivni ugovor koji se na njih primjenjivao prije promjene poslodavca.

(13) Ako se poduzeće, dio poduzeća, gospodarska djelatnost ili dio gospodarske djelatnosti prenosi na novog poslodavca, novi poslodavac solidarno s poslodavcem koji prenosi poduzeće, dio poduzeća, obavljanje gospodarske djelatnosti ili dijela gospodarske djelatnosti, odgovara za obveze prema radnicima nastale do dana prenošenja poduzeća, dijela poduzeća, obavljanja gospodarske djelatnosti ili dijela gospodarske djelatnosti.

(14) Odredbe stavaka 1. do 10. ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se i na ustanove i druge pravne osobe.

(15) Osobu koja prenošenjem poduzeća, dijela poduzeća, gospodarske djelatnosti ili dijela gospodarske djelatnosti ili na drugi način zlonamjerno izbjegava ispuniti svoje obveze prema radniku, nadležni će sud na zahtjev radnika obvezati na ispunjenje njezinih obveza i u slučaju da ugovor o radu nije sklopljen s tom osobom.

Autor:Nataša Kovar Ričko
Komentari odražavaju stavove njihovih autora, ali ne nužno i stavove portala Dnevno.hr. Molimo čitatelje za razumijevanje te suzdržavanje od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Dnevno.hr zadržava pravo obrisati komentar bez najave i/li prethodnog objašnjenja.