euhdz.hr

Andrej Plenković, životopis

Autor: dnevno.hr

Andrej Plenković zastupnik je u Hrvatskom saboru i aktualni promatrač u Europskom parlamentu. Član je Središnjeg odbora HDZ-a, bio je državni tajnik za europske integracije, zamjenik veleposlanika u Veleposlanstvu u Francuskoj, zamjenik šefa misije u Misiji pri EU u Bruxellesu, načelnik Odjela za europske integracije u MVP-u te član pregovaračkog tima za Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između RH i EU.

Andrej Plenković, iz Zagreba. Magistar znanosti međunarodnog javnog i privatnog prava Sveučilišta u Zagrebu. Aktualni promatrač u Europskom parlamentu. Zastupnik u Hrvatskom saboru. Predsjednik Izaslanstva Hrvatskog sabora u Zajedničkom parlamentarnom odboru s Europskim parlamentom. Član saborskih odbora za: vanjsku politiku; europske integracije; pravosuđe; zaštitu okoliša; međuparlamentarnu suradnju. Član Središnjeg odbora HDZ-a. Bio je: državni tajnik za europske integracije, zamjenik veleposlanika u Veleposlanstvu u Francuskoj, zamjenik šefa misije u Misiji pri EU u Bruxellesu, načelnik Odjela za europske integracije u MVP-u, te član pregovaračkog tima za Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između RH i EU. Protekla dva desetljeća radio je na pristupanju Hrvatske u Europsku uniju.

ROĐEN:

Zagreb, 8. travnja 1970.

HRVATSKI SABOR:

– 2011. – 2012. zastupnik u Hrvatskom saboru. Izabran u VII. izbornoj jedinici.

Član Hrvatske demokratske zajednice (HDZ).

Dužnosti u Hrvatskom saboru:

– predsjednik Izaslanstva Hrvatskog sabora u Zajedničkom parlamentarnom odboru RH-EU;
– član Odbora za vanjsku politiku;
– član Odbora za europske integracije;
– član Odbora za pravosuđe;
– član Odbora za zaštitu okoliša;
– član Odbora za međuparlamentarnu suradnju;
– zamjenik člana Izaslanstva Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj skupštini Mediterana.

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA:

– 2010. – 2011. državni tajnik za europske integracije, Zagreb;
– 2010. – 2011. supredsjedatelj Odbora za stabilizaciju i pridruživanje EU – RH;
– 2010. – 2011. nacionalni koordinator za Dunavsku strategiju EU;
– 2010. – 2011. supredsjedatelj Komisije Hrvatska – Bavarska;
– 2010. – 2011. supredsjedatelj Komisije Hrvatska – Baden-Wurttenberg;
– 2010. – 2011. supredsjedatelj Komisije Hrvatska – Flandrija;
– 2010. – 2011. Član Upravnog odbora Zaklade za razvoj civilnog društva;
– 2010. – 2011. predsjednik Organizacijskog odbora Croatia Summita;

– 2005. – 2010. zamjenik veleposlanika – opunomoćeni ministar u Veleposlanstvu RH
u Francuskoj, Pariz;

– 2002. – 2005. zamjenik šefa misije – ministar savjetnik u Misiji pri EU, Bruxelles;

– 1997. – 2001. načelnik Odjela za europske integracije u MVP, Zagreb;
– 2000. – 2001. član pregovaračkog tima Vlade RH za Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju – voditelj Radne skupine za politička pitanja;
– 2000. – 2001. nacionalni koordinator za Srednjoeuropsku inicijativu;
– 1999. – 2000. koordinirao predsjedanje RH RZ Podunavskih regija;
– 1999. – 2000. savjetnik ministra za poslove EU – diplomatski savjetnik;
– 1996. – 1997. Odjel za analitiku – I. tajnik;
– 1995. – 1996. voditelj Ureda zamjenika ministra vanjskih poslova – II. tajnik;
– 1994. – 1995. Odjel za europske integracije – stručni suradnik – III. tajnik.

OBRAZOVANJE:

– 2002. stekao stupanj magistra znanosti međunarodnog javnog i privatnog prava, Pravni fakultet u Zagrebu;
– 1996. diplomatski tečaj pri Diplomatskoj akademiji MVP RH;
– 1993. diplomirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu.

STRUČNI ISPITI:

– 2002. pravosudni ispit pri Ministarstvu pravosuđa;
– 1999. savjetnički ispit pri Ministarstvu vanjskih poslova;
– 1997. državni stručni ispit pri Ministarstvu uprave.

STRANI JEZICI:

– engleski, francuski i talijanski – aktivno;
– njemački – pasivno.

Moje podrijetlo

Rođen sam 1970. godine u Zagrebu, gdje sam i odrastao. Moja obitelj potječe iz Dalmacije. Otac Mario Plenković, sveučilišni profesor komunikologije, rođen je u Svirču na Hvaru. Majka Vjekoslava Raos-Plenković, internist kardiolog, rodom je iz Makarske. Osnovnu školu pohađao sam na Jordanovcu, a srednju u Obrazovnom centru za jezike. Uz redovito školovanje učio sam strane jezike. Tečno govorim engleski, francuski i talijanski, a služim se njemačkim. Bavio sam se sportom (nogomet, tenis, vaterpolo), a košarku sam igrao u nekoliko zagrebačkih klubova (Maksimir, Centar, Črnomerec), u Bruxellesu (ASUB – Association sportive universitaire de Bruxelles) i Parizu (Club Paris Jean-Bouin).

Naobrazba

Pravni fakultet upisao sam 1988, a diplomirao 1993. na temu »Institucije Europske zajednice i proces donošenja odluka« na Katedri međunarodnog javnog prava kod profesorice Nine Vajić, sutkinje Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu. Tijekom studija radio sam kao prevoditelj volonter u Promatračkoj misiji Europske zajednice u Hrvatskoj 1991/92. Početkom devedesetih počele su me zanimati europske teme, te sam aktivno sudjelovao u Europskoj udruzi studenata prava (ELSA). Bio sam predsjednik ELSA-e Zagreb 1991, prvi predsjednik ELSA-e Hrvatske 1992, a 1993. predsjednik Međunarodnog odbora ELSA-e sa sjedištem u Bruxellesu. U tom razdoblju sudjelovao sam na brojnim međunarodnim konferencijama diljem Europe i SAD-a te sam u Hrvatskoj organizirao nekoliko stručnih skupova. Studentsku praksu obavio sam 1992. u odvjetničkoj tvrtki Stephenson Harwood u Londonu. Na stažu u Europskoj pučkoj stranci u Europskom parlamentu (u okviru Zaklade Robert Schuman) boravio sam 1993, a 1994. u hrvatskoj Misiji pri Europskim zajednicama, koju je tada vodio veleposlanik Ante Čičin-Šain.

Državni stručni ispit položio sam 1997. U Ministarstvu vanjskih poslova završio sam program za diplomatskog savjetnika i 1999. položio savjetnički ispit na Diplomatskoj akademiji. Pravosudni ispit položio sam 2002.

Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završio sam poslijediplomski studij iz međunarodnoga javnog i privatnog prava. Stupanj magistra znanosti stekao sam 2002. obranivši magistarski rad pod naslovom »Subjektivitet Europske unije i razvoj Zajedničke vanjske i sigurnosne politike« kod profesora Budislava Vukasa, suca Međunarodnog suda za pravo mora u Hamburgu.

U svojoj diplomatskoj karijeri sudjelovao sam u nizu specijalističkih seminara i programa o međunarodnom i europskom pravu, o međunarodnim odnosima i vanjskoj politici te o managementu. Među njima su najvažniji bili boravci u Bruxellesu (Université Libre de Bruxelles), Pragu (Central European University), Firenci (Academy of European Law), Maastrichtu (European Institute of Public Administration), Londonu (London School of Economics i Wilton Park), Brugesu (College of Europe), Parizu (Quai d’Orsay – program Personnalités d’avenir i EU Institute for Security Studies), Ateni (Hellenic Foundation for European and Foreign Policy) te u Bostonu i Cambridgeu (Harvard Kennedy School of Government).

Diplomatska karijera

Na europskim poslovima tijekom devedesetih. U Ministarstvu vanjskih poslova zaposlio sam se 1994. kao stručni suradnik u Odjelu za europske integracije. Bavio sam se odnosima Hrvatske s Vijećem Europe i Europskom unijom, uključujući pregovore o Sporazumu o suradnji između Hrvatske i EU. Iduće godine postao sam voditelj Ureda tadašnjeg zamjenika ministra Ivana Šimonovića, što mi je omogućilo da steknem širi uvid u funkcioniranje Ministarstva i ukupne vanjskopolitičke aktivnosti Hrvatske. Od 1996. do 1997. radio sam u Odjelu za analitiku, gdje sam izrađivao političke analize i pisao govore za dužnosnike Ministarstva. Bio sam također promatrač Organizacije za europsku suradnju i sigurnost (OESS) i Srednjoeuropske inicijative (SEI) na parlamentarnim izborima u Albaniji 1997.

U listopadu 1997. postao sam načelnik Odjela za europske integracije, a tu sam dužnost obavljao do konca 2001. Bio je to jedan od važnijih odjela, koji je poslije prerastao u upravu. Kao načelnik bio sam zadužen za političke odnose s Europskom unijom, Vijećem Europe i regionalnim inicijativama. Bio sam uključen u aktivnosti hrvatskoga predsjedanja Srednjoeuropskom inicijativom 1998. Zatim sam 1999. postao savjetnik ministra za europske poslove. Sudjelovao sam u političkom dijalogu između Hrvatske i Europske unije na ministarskoj razini te sam bio jedan od autora Plana integracijskih aktivnosti Vlade iz 1999. Bio sam nadalje član Savjetodavnog vijeća Vladinog Ureda za europske integracije i radio na pokretanju Pakta o stabilnosti za jugoistočnu Europu.

Član pregovaračkog tima za Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Bio sam zamjenik glavnog tajnika organizacije Zagrebačkog sastanka šefova država i vlada članica Europske unije i država jugoistočne Europe (24. 11. 2000), skupa najviše razine koji je dosad održan u Hrvatskoj. Vlada me imenovala članom Pregovaračkog tima za Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Hrvatske i Europske unije. Pregovori su se vodili 2000. i 2001, a u njima sam vodio Radnu skupinu za politička pitanja. Organizirao sam predsjedanje Hrvatske Radnom zajednicom Podunavskih regija 2000. te sudjelovao u aktivnostima hrvatskog predsjedanja Jadransko-jonskom inicijativom. U tom razdoblju bio sam hrvatski nacionalni koordinator za Srednjoeuropsku inicijativu i ujedno zastupao Hrvatsku na sastancima Procesa suradnje u jugoistočnoj Europi.

U Bruxellesu. Od 2002. do 2005. bio sam zamjenik šefa hrvatske Misije pri Europskoj uniji u Bruxellesu. U tom svojstvu surađivao sam s veleposlanicima Vladimirom Drobnjakom i Mirjanom Mladineo. Bio sam zadužen za koordinaciju političkih aktivnosti Misije te sam radio na kontaktima s dužnosnicima Europske komisije, Vijeća, Europskog parlamenta i stalnih predstavništava država članica. Pripremao sam podnošenje zahtjeva Hrvatske za članstvo u Europskoj uniji 2002. i 2003, lobirao za status države kandidatkinje 2004. i za otvaranje pristupnih pregovora 2005. Pratio sam politiku proširenja Europske unije te njezinu vanjsku, sigurnosnu i obrambenu politiku. U to vrijeme održao sam niz konferencija o odnosima Hrvatske i Unije.

U Parizu. Od 2005. do 2010. bio sam zamjenik veleposlanika u Francuskoj te sam surađivao s veleposlanicima Božidarom Gagrom i Mirkom Galićem. Bio sam zadužen za politička i organizacijska pitanja. Surađivao sam sa savjetnicima hrvatskog pregovaračkog tima za pristupanje Europskoj uniji – s francuskim stručnjacima Guyom Legrasom i Jean-Louisom Dewostom – te intenzivno radio na pridobivanju francuske podrške hrvatskome pregovaračkom procesu. Sklopio sam tada poznanstva s brojnim francuskim političarima, kao i s mnogim istaknutim osobama iz redova hrvatske dijaspore. Pratio sam nadalje suradnju Hrvatske s UNESCO-om, OECD-om i Monakom te održao niz predavanja u Parizu i diljem Francuske.

Državni tajnik za europske integracije. Po povratku u Zagreb na poziv ministra vanjskih poslova Gordana Jandrokovića obavljao sam od travnja 2010. do prosinca 2011. dužnost državnog tajnika za europske integracije u Vladi Jadranke Kosor. U tom razdoblju dao sam politički i stručni doprinos dovršenju hrvatskih pregovora s Europskom unijom. Upravljao sam radom Ministarstva na političkim i gospodarskim odnosima s članicama Unije, na usklađivanju hrvatskog zakonodavstva s europskom pravnom stečevinom, na provedbi Komunikacijske strategije za članstvo Hrvatske u Uniji i informativne kampanje za referendum te na prevođenju pravne stečevine. U tom razdoblju održao sam brojne političke konzultacije, vodio hrvatska izaslanstva na međunarodnim konferencijama, sudjelovao na sjednicama Vlade i Sabora, te mi je općenito pripala ključna uloga u kampanji za referendum o članstvu u Europskoj uniji. Uz brojne medijske nastupe održao sam stotinjak predavanja o pristupu Europskoj uniji u svim hrvatskim županijama.

Kao državni tajnik obnašao sam također dužnosti političkog direktora za pitanja Europske unije, supredsjedatelja Odbora za stabilizaciju i pridruživanje Hrvatska–EU, nacionalnog koordinatora za Dunavsku strategiju Europske unije te dužnosti supredsjedatelja više međunarodnih komisija (Hrvatska–Bavarska, Hrvatska–Baden-Württenberg, Hrvatska– Flandrija). Bio sam član upravnog odbora Zaklade za razvoj civilnog društva, predsjednik organizacijskog odbora Croatia Summita 2010. i 2011. te tajnik Organizacijskog odbora pastoralnog posjeta Svetog Oca Benedikta XVI. 2011.

Javni nastupi i stručni članci. Kao diplomat držao sam predavanja na pravnim fakultetima u Zagrebu, Splitu i Osijeku, na Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih i europskih poslova, u Europskom pokretu, Paneuropskoj uniji, kao i nizu drugih fakulteta, institucija, zaklada, nevladinih organizacija i inih foruma u Hrvatskoj, Belgiji, Francuskoj, Italiji, Njemačkoj, Mađarskoj, Španjolskoj, Bosni i Hercegovini, Švedskoj i Monaku. Raspon tema tih nastupa obuhvaćao je odnose Hrvatske i Europske unije, razvoj Zajedničke vanjske i sigurnosne politike Europske unije, regionalnu suradnju Hrvatske i njezinu vanjsku politiku općenito. Objavio sam više članaka o odnosima Hrvatska–EU i o Zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici Europske unije.

Politički angažman

Kampanja HDZ-a za europsku Hrvatsku. Godine 2011. pristupio sam Hrvatskoj demokratskoj zajednici, čija temeljna načela i vrijednosti dijelim te čiji program i statut podržavam. Nakon sedamnaest godina profesionalnog rada posvećenog hrvatskim interesima u diplomaciji, međunarodnim odnosima i europskim poslovima odlučio sam započeti novu fazu društveno odgovornog angažmana na političkoj sceni. Hrvatska je članstvom u EU postigla jedan od strateških ciljeva što ih je još 1990. zacrtao prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman. Svoje političko opredjeljenje pokazao sam još 2000, kada sam vodio izborni stožer predsjedničkog kandidata HDZ-a Mate Granića. Kao kandidat za Hrvatski sabor uključio sam se u kampanju za parlamentarne izbore u prosincu 2011. Uoči referenduma također sam održao niz predavanja o Europskoj uniji na stranačkim skupovima HDZ-a diljem Hrvatske te sudjelovao u brojnim javnim debatama, televizijskim i radijskim emisijama.

Dužnosti u stranci. Član sam Kluba zastupnika HDZ-a u Hrvatskom saboru, a također sam član HDZ-ova Središnjeg odbora, Gradskog odbora Zagreb, Područnog odbora Črnomerec, Temeljnog ogranka Jelenovac te Odbora za vanjske i europske poslove.

U Hrvatskom saboru i dalje na europskim poslovima. Od prosinca 2011. do danas zastupnik sam u Hrvatskom saboru. Izabran sam u VII. izbornoj jedinici, na listi koju je predvodila ministrica financija Martina Dalić. Supredsjedatelj sam zajedničkog parlamentarnog odbora Hrvatskog sabora i Europskog parlamenta, zajedno sa švedskim kolegom Gunnarom Hökmarkom. U ovom mandatu predvodio sam hrvatsko izaslanstvo na sastancima odbora u Zagrebu i Bruxellesu, na kojima su raspravljena sva bitna pitanja pripreme Hrvatske za članstvo u EU. Potkraj travnja bit ću domaćin završnog sastanka ovog parlamentarnog tijela u Splitu. Član sam saborskih odbora za vanjsku politiku, za europske integracije, za pravosuđe, za zaštitu okoliša te za međuparlamentarnu suradnju. Zamjenik sam člana Izaslanstva Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj skupštini Mediterana te član skupina prijateljstava s Bosnom i Hercegovinom, Italijom, Francuskom, Maltom i Marokom. U saborskim istupima redovito raspravljam o svim europskim temama koje su relevantne za Hrvatsku.

Zastupnik promatrač u Europskom parlamentu. Odlukom Sabora od travnja 2012. do srpnja 2013. bit ću jedan od 12 hrvatskih zastupnika promatrača u Europskom parlamentu. Uz kolege Davora Božinovića i Frana Matušića član sam Skupine Europske pučke stranke, čiji će se politički biro na našu inicijativu u travnju sastati u Dubrovniku pod predsjedanjem Josepha Daula. Pridruženi sam član Odbora za proračun Europskog parlamenta, kojemu predsjedava Alain Lamassoure, čiji sam posjet Hrvatskoj organizirao početkom ožujka 2013. da bih hrvatskim dužnosnicima i javnosti predstavio ulogu Europskog parlamenta u proračunskim pitanjima Europske unije i njegov aktualni stav prema ključnim pitanjima na tom području. U svojstvu zastupnika promatrača zauzimao sam se za dovršenje procesa ratifikacije Ugovora o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji, za pozitivna izvješća i rezolucije o Hrvatskoj te za dodjelu odgovarajućih europskih sredstava Hrvatskoj u Višegodišnjem financijskom okviru 2014–2020. Jedini sam hrvatski zastupnik promatrač koji je u Europskom parlamentu bio domaćin konferencije Inicijative za stvaranje Srednjoeuropskog prometnog koridora (Route 65) koji bi povezivao Baltik i Jadran i uključio 6 hrvatskih županija. Podržao sam aktivnosti Instituta Robert Schuman iz Budimpešte za edukaciju 15 mladih stranačkih kolega koji će biti asistenti budućih članova Europskog parlamenta iz redova HDZ-a. Kao zastupnik VII. izborne jedinice i zastupnik promatrač omogućio sam karlovačkim gimnazijalcima da sudjeluju u projektu Euroscola u Strasbourgu.

Kandidat HDZ-a za člana Europskog parlamenta

Moje dosadašnje političko, diplomatsko i europsko iskustvo pružilo mi je temeljit uvid u europske politike, a radeći na tim poljima stvorio sam razgranatu mrežu kolega i prijatelja u europskim institucijama. Kao član Skupine Europske pučke stranke u Europskom parlamentu smatram da nova programska platforma EPP-a, usvojena u Bukureštu 2012, sadrži odgovore na ključne izazove suvremene Europe. Sudjelovao sam u izradi programa HDZ-a za europske izbore, Hrvatski glas u Europi, koji je usvojilo predsjedništvo stranke na čelu s predsjednikom Tomislavom Karamarkom. Naš se program temelji na glavnim načelima Platforme Europske pučke stranke i njezinim programskim dokumentima, kao i na prioritetima Hrvatske u Europskoj uniji s motrišta HDZ-a.

Kao kandidat HDZ-a na zajedničkoj listi br. 12 za prve izbore za Europski parlament, koji će se održati 14. travnja 2013, aktivno sudjelujem u izbornoj kampanji. Zajedno sa stranačkim kolegama Dubravkom Šuicom, Davorom Stierom, Ivanom Maletić, Zdravkom Bušić, Željanom Zovko, Kristijanom Tušekom, Krševanom Dujmovićem, Ivanom Bubićem i Zdravkom Krmekom te s koalicijskim partnerima Ružom Tomašić i Milivojem Špikom obilazim Hrvatsku i predstavljam naš program.

Nadam se da ću dobiti povjerenje hrvatskih birača da bih mogao dalje služiti interesima Hrvatske i zastupati hrvatske građane kao član Europskog parlamenta.

Pročitajte i životopis na internetskim stranicama Europskog parlamenta.

Autor: dnevno.hr
Komentari odražavaju stavove njihovih autora, ali ne nužno i stavove portala Dnevno.hr. Molimo čitatelje za razumijevanje te suzdržavanje od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Dnevno.hr zadržava pravo obrisati komentar bez najave i/li prethodnog objašnjenja.